Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN

HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – LÀO CAI

 


Số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI

-          Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5300 299 830 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/4/2009;

-          Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai;

-          Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 ngày 22/03/2012.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các văn kiện với các nội dung sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

Tài sản

:

442.235.896.083 VND

Doanh thu

:

1.020.731.748.468 VND

Lợi nhuận trước thuế

:

144.391.549.654 VND

Lợi nhuận sau thuế

:

128.073.696.724 VND

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

:

9.780 VND/cổ phiếu

II. Phân chia lợi nhuận năm 2011

1

Tổng lợi nhuận kế toán tr­ước thuế

144 391 549 654

VND

2

Thuế TNDN

16 317 852 930

VND

3

Lợi nhuận còn lại sau thuế (3=1-2)

128 073 696 724

VND

3.1

Trích 5% Quỹ dự trữ (Theo điều lệ) (trích đủ 15 tỷ)

6 403 684 836

VND

3.2

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)

7 684 421 804

VND

3.3

Th­ưởng HĐQT, BKS, ban điều hành

480 000 000

VND

4

Lợi nhuận còn lại để phân phối (4 = 3 - 3.1 - 3.2- 3.3)

113 505 590 084

VND

5

Tỷ lệ chia cổ tức  (%)

75.67%

VND

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

1. Sản xuất phốt pho vàng

:

20.000 tấn

2. Xuất khẩu 19.000 tấn

:

1.197 tỷ đồng

3. Bán nội địa

:

52,5 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế

:

125 tỷ đồng

5. Lợi nhuận sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ

:

89,375 tỷ đồng

6. Cổ tức dự kiến (trên vốn điều lệ 250 tỷ)

:

35,75%

IV. Tăng vốn điều lệ công ty.

Vốn điều lệ hiện tại: 150.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ sau khi tăng: 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).

Phương án phát hành thêm cổ để tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 10.000.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2012), cụ thể như sau:

 • Tổng số cổ phần phát hành thêm: 10.000.000 cổ phần, tương ứng 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) theo mệnh giá;
 • Mục đính đợt phát hành: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần hóa chất, phân bón Lào Cai và triển khai giai đoạn 2 của dự án xây mới dây chuyền sản xuất phốt pho vàng số 2 và xây dựng các nhà máy TSP, DCP;
 • Phương án sử dụng vốn: Số tiền của đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư như sau:

ü  Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) 19,5 tỷ tương ứng với 9,75% vốn điều lệ của LFC;

ü  Triển khai giai đoạn 2 của dự án, xây dựng nhà máy DCP, TSP, …, vốn đối ứng của chủ đầu tư dự kiến 75 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng);

ü  Bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường trong thời gian tới, dự kiến.

 • Phương án tăng vốn: Phát hành thêm 10.000.000 cổ phần theo hình thức chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động chưa có cổ phần trong công ty (ESOP 2012), chi tiết như sau:
 1. a. Chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

-         Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;

-         Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 66%. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền nhận cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, cứ mỗi 100 quyền được nhận 66 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị và phần lẻ (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phiếu lẻ nếu phát sinh

-         Khối lượng phát hành: 9.900.000 cổ phần;

-         Nguồn vốn hợp pháp để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận năm 2011 chưa phân phối thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán;

-         Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách;

-         Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

 1. b. Phát hành cho cán bộ nhân viên chưa có cổ phần trong công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2012)

-         Loại cổ phần: cổ phần phổ thông;

-         Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

-         Phương thức phát hành: Chào bán 100.000 cổ phần, tương ứng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) mệnh giá, cho cán bộ nhân viên trong công ty chưa có cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2011;

-         Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên trong công ty được ban ESOP lựa chọn và đề nghị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định các tiêu chuẩn và phê duyệt danh sách người lao động được tham gia chương trình, thời gian thực hiện.

-         Khối lượng phát hành: 100.000 Cổ phần

-         Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

-         Tổng số tiền dự kiến thu được: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

 1. c. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đổng quản trị:

-         Tiến hành thực hiện thủ tục chi tiết để hoàn tất đợt phát hành;

-         Sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ sau khi phát hành:

V. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai.

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai - LFC với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của DLC là 19,5 tỷ đồng tương ứng với 9,75% vốn điều lệ của LFC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý vốn tại Công ty cổ phần hóa chất phân bón Lào Cai

VI. Lưu ký, niêm yết và giao dịch cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSX.

Lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Nhà nước - VSD.

Niêm yết trên Sở giao dịch chứng Thành phố Hồ Chí Minh - HSX.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn và thực hiện chi tiết việc lưu ý, niêm yết cổ phiếu.

VII. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2012.

Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán năm tài chính 2012:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

VIII. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng quản trị:            8.000.000 đồng/tháng

Ủy viên Hội đồng quản trị:             7.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát:                    6.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát:             4.000.000 đồng/tháng

 

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

-   Các cổ đông;

-   HĐQT, BKS;

-   Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

Đào Hữu Huyền

 

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
 • Hotline +84-020-3825667
 • Yahoo hỗ trợ kĩ thuật 1
 • Skype 1
Sản phẩm tiêu biểu
Quảng cáo
  Đang cập nhật
Lượt truy cập
 • Hôm nay 144
 • Tổng lượt truy cập 350,188
Tag Cloud
Đang cập nhật